Skip to content
Menu
Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Podnikateľského subjektu Jacek Koncki – POLARCAP

k zmluve o dielo (ďalej aj „Zmluva“) uzatvorenej s osobou, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti

 

Článok 1

Všeobecné ustanovenia
 1. Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“) sa riadia právne vzťahy vzniknuté na základe zmlúv o dielo uzatvorených medzi Jacek Koncki – POLARCAP, s miestom podnikania Mochovská ul. 2995/12, 93405 Levice, IČO: 41 251 890, zapísaný v živnostenskom registri Okresného úradu Levice pod číslom: 420-16835 ako Zhotoviteľom (ďalej aj ako „Zhotoviteľ“ alebo „Dodávateľ“) a druhou zmluvnou stranou ako objednávateľom, ktorý nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti (ďalej aj ako „Objednávateľ“ alebo „Spotrebiteľ“). Aplikácia akýchkoľvek iných všeobecných obchodných podmienok je týmto výslovne vylúčená, pokiaľ sa zmluvné strany výslovne a v písomnej forme nedohodnú inak. 
 2. Prípadné odchýlky od týchto VOP sú pre zmluvné strany záväzné iba vtedy, ak sa na nich zmluvné strany dohodli písomne v zmluve o dielo, v prípade ak je medzi stranami uzavretá v písomnej forme ako osobitnej listine. V takom prípade majú odchylné zmluvné dojednania prednosť pred znením týchto VOP.
 3. Zmluva o dielo sa uzatvára podľa a podľa § 631 a nasl. Občianskeho zákonníka so zohľadnením ustanovení §§ 52 až 54 Občianskeho zákonníka .
 4. Vzťahy neupravené Zmluvou alebo týmito VOP sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Zákona o ochrane spotrebiteľa a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho
 5. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou každej Zmluvy, pričom je nutné, aby Zmluva obsahovala ustanovenie, ktorým sa Dodávateľ a Spotrebiteľ zaväzujú riadiť týmito VOP a ustanovenie, že tieto VOP sú súčasťou Zmluvy, a tiež je nutné, aby úplné znenie týchto VOP bolo pripojené k Zmluve. Pripojením k Zmluve sa rozumie aj to, že spotrebiteľ bude mať pri uzatváraní zmluvy prostredníctvom webovej stránky Zhotoviteľa a objednávaní tovaru vyhotovovaného na zákazku možnosť sa so všeobecnými obchodnými podmienkami oboznámiť a pred uskutočnením záväznej objednávky s povinnosťou platby vyjadrí súhlas ich obsahom. 
 6. Predmetom Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať a odovzdať dohodnuté dielo zhotovené na zákazku a súčasne záväzok Objednávateľa zhotovené dielo prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu za jeho vykonanie.
 7. Za účelom oboznámenia Spotrebiteľa s obchodnými podmienkami, Zhotoviteľ ich zverejňuje na svojej internetovej stránke www.tramy.sk. Spotrebitelia sa majú možnosť sa so VOP oboznámiť aj v sídle a v prevádzke Zhotoviteľa.

 

Článok 2

Spôsob uzatvárania zmluvy o dielo
 1. Zmluva o dielo je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzatvorenie zmluvy o dielo objednávateľa – Spotrebiteľa Zhotoviteľovi vo forme Objednávateľom vyplneného a odoslaného formulára na webovej stránke Zhotoviteľa (ďalej len „objednávka“). V prípade ak Zhotoviteľ a Spotrebiteľ uzatvoria zmluvu o dielo prostredníctvom webovej stránky www.tramy.sk Zhotoviteľ je povinný dodržať všetky povinnosti, ktoré stanovuje zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Zhotoviteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru). Všetky ceny za objednané diela a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané v EUR s DPH. Podmienkou uzatvorenia zmluvy o dielo je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných pri realizácii objednávky na webovej stránke Zhotoviteľa.
 2. Záväzným akceptovaním objednávky Objednávateľa Zhotoviteľom je e-mailové potvrdenie Zhotoviteľa Objednávateľovi o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky Zhotoviteľom a po overení dostupnosti materiálov potrebných na zhotovenie diela, platných cien a termínu dodania tovaru požadovaného Objednávateľom označené ako „potvrdenie objednávky“. Potvrdenie bude zaslané na e-mailovú adresu zadanú Objednávateľom pri uskutočnení objednávky, pričom musí obsahovať označenie predmetu diela a ďalej jeho rozsah, akosť, cenu za vykonanie diela a čas jeho zhotovenia.
 3. V prípade zistenia vyššej ceny má Zhotoviteľ povinnosť vyžiadať od Objednávateľa súhlas so zmenou ceny podľa aktuálneho cenníka pred potvrdením objednávky. Až udelením súhlasu Objednávateľa so zmenou ceny a následným potvrdením (akceptovaním) objednávky zo strany Zhotoviteľa sa zmluvný vzťah považuje za uzavretý. Všetky ceny za dielo, služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané s DPH. Automaticky vykonávané Oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému Zhotoviteľa, ktoré Objednávateľ obdrží na svoju e-mailovú adresu ihneď po odoslaní jeho objednávky, sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky; toto Oznámenie má len informatívny charakter za účelom upovedomenia Objednávateľa o obdržaní jeho objednávky. Na e-mailovú adresu Objednávateľa mu budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.
 4. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje najmä údaje o názve a špecifikácii diela, ktorého dodanie je predmetom zmluvy o dielo, ďalej údaje o cene diela a/alebo iných služieb, údaj o dodacej lehote diela, názov a údaje o mieste, kde má byť dielo dodané a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy na dohodnuté miesto doručenia pre Objednávateľa, údaje o Zhotoviteľovi (obchodné meno, miesto podnikania, IČO, číslo zápisu v živnostenskom registri a pod.), prípadne iné údaje.

 

Článok 3

Miesto a čas vykonania diela
 1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v primeranom čase podľa momentálneho stavu objednávok a svojich výrobných kapacít, spravidla do 4 týždňov od pripísania preddavku na cenu diela na účet Zhotoviteľa.
 2. Dohodnutý čas vykonania diela sa predlžuje o čas, počas ktorého nemohol Zhotoviteľ dielo vykonávať z dôvodu prípadných prekážok na strane objednávateľa.
 3. Dohodnutý čas vykonania diela sa predlžuje o čas, počas ktorého nemohol Zhotoviteľ dielo vykonávať z dôvodu prekážok, ktoré nebolo možné predvídať alebo ohľadom ktorých nie je možné spravodlivo predpokladať, že im Zhotoviteľ môže predísť alebo ich prekonať.
 4. Zhotoviteľ je oprávnený vykonať dielo aj pred dohodnutým časom. Predčasné plnenie zo strany Zhotoviteľa nemá vplyv na výšku dohodnutej ceny diela.
 5. Vykonaním diela sa rozumie jeho riadne ukončenie a odovzdanie Objednávateľovi. K odovzdaniu diela bude spravidla dochádzať osobným odberom diela v prevádzkových priestoroch Zhotoviteľa alebo zaslaním diela na adresu Objednávateľa oznámenú Zhotoviteľovi pri uskutočnení objednávky, prostredníctvom webovej stránky Zhotoviteľa. V prípade osobného odberu diela o riadnom ukončení diela Zhotoviteľ Objednávateľa upovedomí zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu oznámenú Objednávateľom pri uskutočnení objednávky a súčasne Objednávateľovi oznámi lehotu, v ktorej je Objednávateľ povinný dielo prevziať.
 6. V  prípade osobného odberu je Zhotoviteľ povinný dielo odovzdať a Objednávateľ je povinný dielo prevziať na adrese prevádzky Zhotoviteľa. Počas osobného odberu diela je Objednávateľ povinný potvrdiť  Zhotoviteľovi prevzatie diela na dodacom liste alebo na preberacom protokole.
 7. V prípade dodania prostredníctvom kuriérskej, poštovej alebo inej prepravnej služby potvrdí prevzatie zhotoveného a dodaného diela Objednávateľ podľa požiadaviek príslušného kuriéra alebo inej osoby vykonávajúcej doručenie.
 8. V prípade zhotovenie diela na zákazku je Objednávateľ povinný prevziať dielo najneskôr do jedného mesiaca od uplynutia času, keď malo byť zhotovené, a ak bolo dielo zhotovené neskôr, do jedného mesiaca od jeho zhotovenia.
 9. Spolu so zhotoveným dielom je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi aj doklady a pokyny vzťahujúce sa na dielo, ak sú vyhotovené, Dodávateľ s tým súhlasí a Spotrebiteľ to výslovne žiada. Návod a inštrukcie na montáž zhotoveného a dodaného diela sú tiež uverejnené na webovej stránke Zhotoviteľa.
 10. V prípade dodania diela prostredníctvom kuriéra alebo poštovej prepravy, je Objednávateľ povinný bez zbytočného odkladu skontrolovať obsah zásielky v prítomnosti kuriéra alebo inej osoby vykonávajúcej doručenie a zistiť prípadné poškodenia, ktoré mohli byť spôsobené počas prepravy. V prípade, že Objednávateľ povinnosť uvedenú v predchádzajúcej vete nesplní, Zhotoviteľ  nebude niesť zodpovednosť za prípadné poškodenia spôsobené na dodanom diele počas prepravy.

  

Článok 4

Spôsob zhotovovania diela
 1. Zhotoviteľ je povinný zhotovovať dielo v dohodnutom mieste a na svoje nebezpečenstvo.
 2. Pri vykonávaní diela postupuje Zhotoviteľ samostatne a nie je pri určení spôsobu vykonania diela viazaný pokynmi Objednávateľa, ibaže sa výslovne zaviazal ich plniť. To neplatí pre výber parametrov dodávaného diela, ktoré Objednávateľ zadáva pri uskutočnení objednávky na základe výberových kritérií obsiahnutých na webovej stránke Zhotoviteľa.
 3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo riadne a včas s vynaložením všetkej odbornej starostlivosti, v súlade s podmienkami vyplývajúcimi zo Zmluvy, v rozsahu podľa dohodnutej a v objednávke zadanej Špecifikácie. Ak je na vykonanie diela ustanovená záväzná technická norma, musí vykonanie zodpovedať tejto norme.
 4. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi informácie a podklady potrebné pre riadne vyhotovenie diela v rozsahu podľa Špecifikácie diela v zodpovedajúcej kvalite a v čo najkratšom možnom čase. Ak Objednávateľ nesplní svoju povinnosť podľa predchádzajúcej vety, Zhotoviteľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť. Odstúpenie je účinné okamihom jeho doručenia druhej zmluvnej strane s účinkami ex tunc (od začiatku).
 5. V prípade, že Zhotoviteľ v zmysle článku 6 bod 1. týchto VOP od zmluvy odstúpi, Objednávateľ je povinný vrátiť Zhotoviteľovi všetko čo na základe Zmluvy získal, a to na základe § 457 Občianskeho zákonníka.
 6. Vlastníkom zhotovovaného diela je Zhotoviteľ. Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo k dielu až úplným zaplatením ceny diela.
 7. Ak sa dielo zhotovuje u Objednávateľa, nebezpečenstvo škody na diele znáša Objednávateľ.
 8. Ak sa dielo zhotovuje u Zhotoviteľa, nebezpečenstvo škody na diele znáša Zhotoviteľ. Prechod nebezpečenstva škody na diele prechádza zo Zhotoviteľa na Objednávateľa dňom prevzatia diela Objednávateľom. V prípade, ak je Objednávateľ v omeškaním s prevzatím diela, prechádza nebezpečenstvo škody na diele na Objednávateľa dňom, kedy bol Objednávateľ povinný dielo prevziať.
 9. Zhotoviteľ si ponecháva vlastnícke a autorské práva k výkresom a iným podkladom súvisiacich s vykonaním diela, a to bez výhrad.

 

Článok 5

Cena a platobné podmienky
 1. Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za dielo vo výške dohodnutej v Zmluve alebo vo výške uvedenej v akceptácii objednávky. Ak je zmluva uzavretá prostredníctvom webovej stránky Zhotoviteľa, tak je cena diela systémom vygenerovaná a Spotrebiteľovi sprístupnená ešte pred záväzným odoslaním objednávky. Zhotoviteľovi vznikne nárok na zaplatenie dohodnutej ceny riadnym zhotovením a odovzdaním diela.
 2. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť Zhotoviteľovi preddavok na cenu diela prevodom na bankový účet Zhotoviteľa alebo v hotovosti v prevádzke zhotoviteľa. V prípade osobného prevzatia diela v prevádzkových priestoroch Zhotoviteľa uhradí zvyšnú časť diela v hotovosti k rukám, resp. do pokladne Zhotoviteľa. V prípade dodania diela prostredníctvom kuriéra, poštovej služby alebo inej osoby vykonávajúcej doručenie, uhradí zvyšnú časť diela Objednávateľ formou dobierky. Súčasne Objednávateľ berie na vedomie, že Zhotoviteľ pristúpi k realizácii a výrobe diela až po uhradení preddavku na cenu diela v rozsahu 40% celkovej ceny diela. Povinnosť zložiť preddavok na cenu diela v zmysle predchádzajúcej vety, sa nevzťahuje na objednávky, ktorých obsahom je zhodnotenie diela do celkovej hodnoty 300€ pre jedného objednávateľa.
 3. Cena za dielo sa považuje za zaplatenú dňom, kedy bude úhrada pripísaná na účet Zhotoviteľa. Číslo účtu Zhotoviteľa je: IBAN: SK21 8330 0000 0020 0180 8406, ak nie je dohodnuté inak.
 4. Zhotoviteľ je oprávnený na účely vykonania diela požadovať preddavok na úhradu ceny diela vo výške 40% z ceny diela a to ešte pred začatím realizácie diela. Preddavok sa započítava do celkovej ceny za zhotovenie diela. Strany prehlasujú, že výška preddavku je primeraná, dojednaná určito, nejaví sa im ako neprimerane vysoká, ani dojednaná v rozpore s dobrými mravmi.
 5. V prípade nečinnosti a neposkytovania potrebnej súčinnosti zo strany Objednávateľa, Zhotoviteľ zhotoví dielo len podľa Špecifikácie diela a Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Zhotoviteľovi dohodnutú cenu za dielo. Za nečinnosť zo strany Objednávateľa sa považuje odmietanie spolupráce so Zhotoviteľom po dobu najmenej 10 pracovných dní.
 6. V prípade potreby vykonania akýchkoľvek prác nad rozsah diela obsiahnutých v Špecifikácii diela (ďalej aj „práce naviac“) je potrebný písomný súhlas Objednávateľa s takýmito prácami. Cena prác naviac podľa predchádzajúcej vety bude predmetom dohody oboch zmluvných strán. Práce naviac je Zhotoviteľ oprávnený účtovať len v prípade písomného schválenia týchto prác Objednávateľom.
 7. V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou splatnej faktúry po dobu dlhšiu ako 14 kalendárnych dní je Zhotoviteľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy. Odstúpenie je účinné okamihom jeho doručenia druhej zmluvnej strane s účinkami ex t
 8. Ak Objednávateľ neuhradí Zhotoviteľovi preddavok na úhradu ceny diela v lehote splatnosti, je Zhotoviteľ oprávnený zmeniť dohodnutý čas vykonania diela alebo dočasne prerušiť vykonávanie diela a to až do času, kým Objednávateľ preddavok neuhradí.

 

Článok 6

Odstúpenie od Zmluvy 
 1. Objednávateľ – Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy len do času, kým neuhradí preddavok na cenu diela vo výške 40 % s výnimkou prípadov uvedených v čl. 6 ods. 3 týchto VOP.
 2. Zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípadoch  príslušných ustanoveniach Občianskeho zákonníka upravujúcich Zmluvu o dielo, aj v prípade ak nastane niektorá z nižšie uvedených skutočností:
  1. ak sa Objednávateľ dostane do omeškania s platbou svojho peňažného záväzku voči Zhotoviteľovi, pričom v omeškaní bude po dobu dlhšiu ako 15 dní po dni splatnosti,
  2. Objednávateľ uviedol nepravdivé informácie alebo zamlčal podstatné informácie, ktoré sú nevyhnutné pre uzatvorenie alebo trvanie zmluvného vzťahu medzi ním a Zhotoviteľom,
  3. v majetkových pomeroch Objednávateľa nastali také podstatné zmeny, ktoré ohrozujú alebo nepriaznivo vplývajú na splnenie záväzkov voči Zhotoviteľovi,
  4. Objednávateľ opakovane porušuje Zmluvu aj napriek písomnému upozorneniu,
  5. Objednávateľ podstatným spôsobom porušil Zmluvu alebo konal v rozpore s týmito VOP,
  6. ak sa Objednávateľ dostane do omeškania s prevzatím diela, pričom v omeškaní bude po dobu dlhšiu ako 15 dní po dni, kedy mal Objednávateľ povinnosť dielo prevziať.
 3. Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy:
  1. ak je zrejmé, že dielo nebude včas hotové alebo nebude vykonané riadne, a ak dodávateľ neurobí nápravu ani v poskytnutej primeranej lehote
  2. ak vinou dodávateľa nebola dodržaná dohodnutá lehota na zhotovenie diela.
 4. Po uhradení zálohy na výrobu diela vo výške 40% Spotrebiteľ nie je oprávnený bez relevantného zákonného dôvodu od zmluvy odstúpiť, nakoľko zhotovené dielo, resp. tovar je vyrobené na mieru podľa osobitných požiadaviek, preferencií a pokynov konkrétneho Spotrebiteľa. V danej súvislosti Spotrebiteľ  berie na vedomie, že zmysle § 7 ods. 6 písm. c) zákona č. 102/2014 Z. z., spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.

 

Článok 7

Doručovanie
 1. Komunikácia medzi stranami sa uskutočňuje prednostne prostredníctvom e-mailu.
 2. Písomnosti ohľadom Zmluvy o dielo medzi Zhotoviteľom a Objednávateľom sa doručujú osobne, kuriérskou službou, poštou alebo elektronickými prostriedkami na adresu sídla druhej zmluvnej strany alebo inú dohodnutú adresu, pri elektronickej komunikácii na e-mailovú adresu: info@tramy.sk, ak nie je dohodnutá iná e-mailová adresa.
 3. Za osobné doručenie sa považuje osobné prevzatie písomnosti zmluvnou stranou, resp. osobou poverenou zmluvnou stranou na preberanie písomností.
 4. Ak pri doručovaní písomností poštou adresát odmietne písomnosť prevziať, považuje sa písomnosť za doručenú dňom odmietnutia jej prevzatia. Ak adresát písomnosti nie je v mieste jej doručenia zastihnutý, považuje sa písomnosť za doručenú tretím dňom od jej uloženia na pošte, aj keď sa adresát o jej uložení nedozvie.
 5. Ak pri doručovaní písomnosti kuriérskou službou adresát odmietne písomnosť prevziať, považuje sa písomnosť za doručenú dňom odmietnutia jej prevzatia. Ak adresát písomnosti nie je v mieste jej doručenia zastihnutý, považuje sa písomnosť za doručenú tretím dňom od jej odovzdania kuriérovi.
 6. Písomnosti doručované prostredníctvom faxu sa považujú za doručené momentom vytlačenia správy o ich odoslaní.
 7. Písomnosti doručované prostredníctvom e-mailu sa považujú za doručené nasledujúci deň po ich odoslaní, ak nie je preukázaný skorší termín doručenia.

 

Článok 8

Výhrada vlastníctva, zodpovednosť za vady, záruka za akosť
 1. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo riadne a včas a to najmä v dohodnutom množstve, akosti, kvalite.
 2. Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo k vykonanému dielu až úplným zaplatením ceny za dielo (tzv. výhrada vlastníctva).
 3. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi. V prípade, ak sa Objednávateľ dostal do omeškania s prevzatím diela, Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré malo dielo v čase, kedy mal Objednávateľ povinnosť dielo prevziať.
 4. Dodávateľ pri diele zhotovovanom za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dohodnutá nižšia cena.
 5. Objednávateľ je povinný dielo prezrieť alebo zariadiť jeho prehliadku čo najskôr po jeho prevzatí za účelom kontroly zhody diela s objednávkou. Ak budú pri tejto kontrole zistené vady diela, Objednávateľ je povinný bezodkladne oznámiť tieto vady Zhotoviteľovi písomnou formou.
 6. Zhotoviteľ poskytuje Objednávateľovi, ktorý je v zmysle § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka spotrebiteľom, záruku, že dielo si zachová vlastnosti, ktoré ho robia použiteľným na dohodnutý, inak obvyklý účel po dobu dohodnutú v Zmluve (záruka za akosť). Záručná doba je 24 mesiacov.
 7. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia diela Objednávateľom. V prípade, ak sa Objednávateľ dostal do omeškania s prevzatím diela, záručná doba začína plynúť odo dňa, kedy mal Objednávateľ povinnosť dielo prevziať.
 8. Práva zo zodpovednosti za vady sa musia uplatniť u Zhotoviteľa v záručnej dobe; inak práva zaniknú. Čas od uplatnenia práva zo záruky až do vykonania opravy sa do záručnej doby nepočíta. Zhotoviteľ je povinný vydať Objednávateľovi potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a čase jej trvania.
 9. Zhotoviteľ zodpovedá len za tie vady diela, ktoré boli spôsobené porušením jeho povinností.
 10. Zhotoviteľ nezodpovedá najmä za tie vady diela, ktoré boli spôsobené bežným opotrebením, poškodením diela náhodnou skazou alebo náhodným zhoršením, neodborným zaobchádzaním alebo zanedbaním starostlivosti o dielo, poškodením diela nadmerným zaťažovaním, používaním diela v rozpore s účelom, na ktorý je dielo určené, mechanickým poškodením diela spôsobeným Objednávateľom alebo treťou osobou, neodborným zásahom do diela alebo zásahom do diela k tomu neoprávnenej osoby, zásahom vonkajších vplyvov (voda, oheň, elektrina a pod.), poškodením diela neodvrátiteľnými alebo nepredvídateľnými udalosťami a v dôsledku vyššej moci.
 11. Po zistení akejkoľvek vyššie uvedenej vady diela Objednávateľ nie je oprávnený dielo alebo jeho vadnú časť naďalej používať. V prípade porušenia tejto povinnosti Objednávateľom nezodpovedá Zhotoviteľ za následné vady spôsobené používaním vadného diela alebo jeho časti.
 12. Objednávateľ nemá právo uplatniť nároky z vád diela, o ktorých bol Zhotoviteľom v dobe uzatvárania Zmluvy písomne alebo ústne oboznámený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola Zmluva uzatvorená, musel vedieť.
 13. V prípade neoprávneného uplatnenia nárokov z vád diela (najmä ak sa preukáže, že vady diela neexistujú alebo že neboli spôsobené porušením povinnosti Zhotoviteľa vrátane prípadu podľa bodu 4 tohto článku) je Objednávateľ povinný uhradiť Zhotoviteľovi náklady, ktoré mu týmto vznikli.
 14. Uplatnenie nárokov z vád diela Objednávateľom voči Zhotoviteľovi neoprávňuje Objednávateľa k oneskorenej úhrade ceny za dielo.
 15. Objednávateľ je po uplatnení nárokov z vád diela povinný poskytnúť Zhotoviteľovi súčinnosť potrebnú na riadne preskúmanie týchto vád, najmä je povinný poskytnúť mu informácie o vzniku vád, podať vyžadované vysvetlenia, predložiť potrebné doklady.

 

Článok 9

Spracovanie a používanie údajov
 1. Objednávateľ dobrovoľne udeľuje Zhotoviteľovi svoj súhlas so zhromaždením údajov, ktoré oznámil či oznámi Zhotoviteľovi v súvislosti so Zmluvou alebo objednávkou, a to i v prípade, že k uzavretiu Zmluvy nedôjde, ďalej Objednávateľ súhlasí so spracovaním údajov v informačnom systéme Zhotoviteľa, s ich uchovávaním po celú dobu trvania zmluvného vzťahu a ďalej po dobu potrebnú na ochranu práv Zhotoviteľa po jeho skončení a s ich využitím za účelom ponúknutia obchodu a služieb Zhotoviteľa, či tretích osôb.
 2. Objednávateľ podpisom Zmluvy udeľuje Zhotoviteľovi súhlas, aby v prípade kvalifikovaného omeškania s plnením peňažných záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy poskytol jeho identifikačné údaje a údaje o nesplnených záväzkoch informačným centrám poskytujúcim servis o osobách neplniacich svoje splatné záväzky alebo iným subjektom za účelom vymáhania plnenia týchto záväzkov.
 3. Objednávateľ súhlasí s tým, že po dobu uvedenú v bode 1 tohto článku je Zhotoviteľ oprávnený uchovávať údaje o Objednávateľovi v elektronickej forme.

 

Článok 10

Reklamačný poriadok 
10.1.
Základné ustanovenia
 1. Zhotoviteľ je povinný vydať Objednávateľovi doklad o dodaní diela, v ktorom je uvedené
  1. obchodné meno a sídlo Zhotoviteľa, prípadne miesto podnikania fyzickej osoby,
  2. adresa prevádzky,
  3. dátum dodania,
  4. názov a množstvo tovaru,
  5. cena jednotlivých častí diela a celková cena, ktorú Spotrebiteľ zaplatil.
 2. Dodávateľ týmto reklamačným poriadkom v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa riadne informuje spotrebiteľa o podmienkach a spôsobe uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady vrátane údajov o tom, kde môže reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv.
 3. Tento reklamačný poriadok je vydaný v súlade s Občianskym zákonníkom, Zákonom o ochrane spotrebiteľa a Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Zhotoviteľa.
 4. Tento reklamačný poriadok je v súlade s § 18 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa umiestnený na viditeľnom mieste dostupnom Spotrebiteľovi v prevádzke Dodávateľa ako súčasť VOP a zároveň je zverejnený na internetovej stránke Dodávateľa na adrese tramy.sk ako súčasť VOP.

 

10.2.
Uplatnenie zodpovednosti za vady – reklamácia
 1. Spotrebiteľa má právo na uplatnenie reklamácie. Reklamácia sa však nevzťahuje na poškodenia alebo vady spôsobené neodbornou alebo nesprávnou montážou dodaného diela. Návod na montáž je uvedená na stránke zhotoviteľa. Uvedené montážne pokyny je nevyhnutné zo strany Objednávateľa dodržať.
 2. Spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu v prevádzke dodávateľa, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na predávané produkty alebo poskytované služby.
 3. Dodávateľ pri uplatnení reklamácie vydá Spotrebiteľovi potvrdenie. Týmto potvrdením je kópia reklamačného protokolu.
 4. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, dodávateľ potvrdenie o uplatnení reklamácie doručí Spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, doručí sa bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak Spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom

 

10.3.
Spôsoby vybavenia reklamácie
 1. Dodávateľ poučí Spotrebiteľa o jeho právach týkajúcich sa voľby spôsobu vybavenia reklamácie.
 2. Na základe rozhodnutia Spotrebiteľa, ktoré z týchto práv si uplatňuje, je Dodávateľ povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie:
  1. ihneď,
  2. v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie,
  3. v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu produktu, diela alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 3. Ak ide o odstrániteľnú vadu:
  1. Spotrebiteľ má právo, aby vada bola bezplatne, včas a riadne odstránená a Dodávateľ je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť,
  2. Spotrebiteľ môže požadovať zhotovenie nového diela, alebo ak sa vada týka len súčasti diela, môže požadovať zhotovenie novej súčasti diela, ak tým Dodávateľovi nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu diela alebo závažnosť vady,
  3. Dodávateľ môže vždy namiesto odstránenia vady zhotoviť nové dielo, ak to Spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti.
 4. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa produkt, služba alebo dielo mohli riadne užívať ako produkt, služba alebo dielo bez vady, má Spotrebiteľ právo:
  1. na zhotovenie nového diela,
  2. od zmluvy odstúpiť.
 5. Tie isté práva prislúchajú Spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ale Spotrebiteľ nemôže:
  1. pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave dielo riadne užívať, pričom za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje stav, ak sa rovnaká vada vyskytne tretí krát po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách
  2. pre väčší počet vád dielo riadne užívať, pričom za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní.
 6. Ak ide o inú neodstrániteľnú vadu, má Spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny.
 7. Ak dielo zhotovované za nižšiu cenu má vadu, za ktorú Dodávateľ zodpovedá, má Spotrebiteľ namiesto práva na zhotovenie nového diela právo na primeranú zľavu.
 8. Ak Dodávateľ reklamáciu nevybaví do 30 dní, Spotrebiteľ má rovnaké práva akoby išlo o neodstrániteľnú vadu.

 

10.4.
Vybavenie reklamácie
 1. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví:
  1. ihneď,
  2. v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 2. Reklamácia je vybavená ukončením reklamačného konania:
  1. odovzdaním opraveného diela,
  2. zhotovením nového diela,
  3. vrátením ceny diela,
  4. vyplatením primeranej zľavy z ceny diela,
  5. písomnou výzvou na prevzatie plnenia,
  6. odôvodneným zamietnutím.
 3. Dodávateľ je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie. Týmto písomným dokladom je:
  1. kópia reklamačného protokolu so záznamom v časti „vybavenie reklamácie“,
  2. list obsahujúci písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie,
  3. správa zaslaná elektronickou poštou obsahujúca informáciu o vybavení reklamácie s písomným potvrdením o jej odoslaní.
 4. Ak Spotrebiteľ reklamáciu diela uplatnil počas prvých 12 mesiacov od prevzatia diela, môže Dodávateľ vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od Spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Dodávateľ je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

 

Alternatívne riešenie sporov
 1. Objednávateľ – spotrebiteľ je oprávnený obrátiť sa na Zhotoviteľa so žiadosťou o nápravu v prípade, že nebol spokojný so spôsobom, ktorým Zhotoviteľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Zhotoviteľ porušil jeho práva. Ak Zhotoviteľ na takúto žiadosť odpovie zamietavo, alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má Objednávateľ – spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektmi alternatívneho riešenia sporov sú orgány a oprávnené právnické osoby v zmysle § 3 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, a to napr. Slovenská obchodná inšpekcia, pričom Objednávateľ – spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti. E-mailový kontakt na Zhotoviteľa: info@tramy.sk. Objednávateľ – spotrebiteľ pri podaní návrhu postupuje v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Alternatívnym riešením sporov možno urovnať spor medzi Objednávateľom – spotrebiteľom a Zhotoviteľom, vyplývajúci zo spotrebiteľskej zmluvy resp. súvisiaci so spotrebiteľskou zmluvou. Hodnota sporu, ktorý sa urovnáva alternatívnym riešením sporov, musí presahovať sumu 20,- EUR. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže požadovať od Objednávateľa – spotrebiteľa poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu najviac sumu päť eur vrátane dane z pridanej hodnoty, a to najskôr súčasne so zaslaním oznámenia o začatí alternatívneho riešenia sporu.
 2. Objednávatelia – spotrebitelia sú oprávnení použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolia. Objednávateľ – spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Objednávateľ – spotrebiteľ pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Objednávateľ – spotrebiteľ môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.

 

Článok 11

Ochrana osobných údajov
 1. Osobné údaje Spotrebiteľa sú Zhotoviteľom spracúvané výlučne v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý bol prijatý s ohľadom na NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Nové nariadenie o ochrane osobných údajov GDPR (General Data Protection Regulation) predstavuje novú legislatívu, ktorá výrazne zvýši ochranu osobných údajov občanov v digitálnom svete. Cieľom nariadenia GDPR je dať európskym občanom väčšiu kontrolu nad tým, čo sa s ich údajmi deje a zároveň zjednotiť existujúce zákony o ochrane osobných údajov v rámci EU.
 2. Spracúvanie osobných údajov sa riadi nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a od 25.05.2018 zákonom SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 3. Spracúvanie osobných údajov je zákonné, ak sa vykonáva na základe aspoň jedného z právnych základov v zmysle § 13 zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
  • dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel,
  • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby,
  • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
  • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby,
  • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, alebo
  • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa; tento právny základ sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh.
 4. Dotknutá osoba je týmto zároveň informovaná, že akýkoľvek udelený súhlas, so spracovaním osobných údajov, je možné kedykoľvek odvolať. V zmysle § 14 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z.z. dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom akým súhlas udelila.
 5. Dotknutá osoba je týmto zároveň informovaná o právach dotknutej osoby, ktoré v § 19 až § 30 zákona č. 18/2018 Z. z. upravujú povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých osôb.
 6. V zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje (§ 57 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov),  alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.
 7. Vzhľadom na vyššie uvedené pristúpil Zhotoviteľ ako prevádzkovateľ, nie len k vypracovaniu dokumentácie tzv. posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov, ale aj s ohľadom na povahu, rozsah, a účel spracúvania osobných údajov a na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva fyzickej osoby, Zhotoviteľ ako prevádzkovateľ prijal vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie a preukázanie toho, že spracúvanie osobných údajov sa vykonáva v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 8. Spotrebiteľ berie na vedomie, že Zhotoviteľ, ktorý je zároveň v postavení prevádzkovateľa informačného systému, v ktorom spracúva jeho osobné údaje, z titulu vytvorenia možnosti uzatvorenia zmluvy na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov medzi Zhotoviteľom a spotrebiteľom, za účelom objednania a dodania tovaru, v rozsahu: meno, priezvisko, adresa doručenia, telefónne číslo, emailová adresa, IP adresa, cookies (ďalej spoločne všetko aj ako „osobné údaje“) v informačnom systéme prevádzkovateľa. Dotknutá osoba – spotrebiteľ poskytuje prevádzkovateľovi vyššie uvedené osobné údaje dobrovoľne, bez nátlaku a vynucovania si zo strany prevádzkovateľa a to prostredníctvom webovej stránky internetového portálu prevádzkovateľa, prostredníctvom zaškrtávacieho políčka s nasledovným textom: „Súhlasím so spracúvaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov“ z titulu uzatvorenia zmluvy na diaľku (zmluva medzi Zhotoviteľom (pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania) a Spotrebiteľom (pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania) dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti Zhotoviteľa a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu.) na dobu trvania vzájomných záväzkov vyplývajúcich z takejto zmluvy uzavretej na diaľku. V zmysle § 14 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z.z. dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním.
 9. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám: Pre potreby týchto všeobecných obchodných podmienok sa uvádza, že v prípade Zhotoviteľov v postavení e-shopov sa za tretie strany považujú napr. kuriérske a doručovateľské spoločnosti, a to jednak tie, ktoré poskytujú svoje služby na základe osobitného zákona (napr. zákon č. 324/2011 Z.z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poštových službách“) a tiež tie, ktoré sa týmto alebo iným osobitným zákonom neriadia. V oboch prípadoch však ide o subjekty, ktoré vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dodajú zákazníkovi tovar objednaný v e-shope. Na spracúvanie osobných údajov zákazníka e-shopu na účel dodania tovaru alebo služby prostredníctvom vybraného doručovateľa nie je potrebný samostatný súhlas so spracúvaním osobných údajov. Je potrebné dodať, že zákon o poštových službách je právnym základom na spracúvanie osobných údajov zákazníka, na účely poskytovania poštových služieb (dodanie, vybranie alebo distribúcia zásielky) pre subjekty riadiace sa týmto zákonom.
 10. Spotrebiteľ berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri objednávke vykonanej z webovej stránky Dodávateľa) uvádzať správne a pravdivo.
 11. Do informačného systému Dodávateľa možno poskytnúť len pravdivé osobné údaje. Za nepravdivosť osobných údajov zodpovedá ten, kto ich do informačného systému poskytol. Správnosť a aktuálnosť osobných údajov zabezpečuje Dodávateľ. Osobný údaj sa považuje za správny, kým sa nepreukáže opak.
 12. Dodávateľ je povinný:
  1. získavať osobné údaje výlučne na vymedzený účel,
  2. zabezpečiť, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené,
  3. spracúvať len správne, úplné a podľa potreby aktualizované osobné údaje vo vzťahu k účelu spracúvania,
  4. spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu,
  5. chrániť spracúvané osobné údaje pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania,
  6. zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúva a to aj po ukončení spracúvania osobných údajov,
  7. zabezpečiť, aby zhromaždené osobné údaje boli spracúvané vo forme umožňujúcej identifikáciu dotknutých osôb počas doby nie dlhšej, ako je nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania,
  8. zlikvidovať tie osobné údaje, ktorých účel spracúvania sa skončil.
 13. Dodávateľ v súlade s §10 ods. 3 písm. b) Zákona o ochrane osobných údajov je oprávnený spracúvať osobné údaje Spotrebiteľa, ktorý je fyzickou osobou, za účelom plnenia zmluvy a fakturácie aj bez jeho súhlasu, a to v nasledovnom rozsahu:
  1. titul, meno a priezvisko,
  2. adresa,
  3. emailová adresa a telefónne číslo.
 14. Dodávateľ v súlade s §11 Zákona o ochrane osobných údajov spracúva osobné údaje Spotrebiteľa, ktorý je fyzickou osobou, za účelom vlastného marketingu, za účelom ponúkania produktov, služieb, diel a licencií, zasielania informácií o týchto produktoch, službách, dielach a licenciách iba s jeho súhlasom, a to v nasledovnom rozsahu:
  1. titul, meno a priezvisko,
  2. adresa,
  3. pohlavie,
  4. vek,
  5. emailová adresa a telefónne číslo.
 15. Dodávateľ sa zaväzuje osobné údaje:
  1. neposkytovať žiadnej tretej strane s výnimkou dopravcu resp. poskytovateľa univerzálnej poštovej služby alebo kuriérskej služby, a to len údaje nevyhnutné pre doručenie diela Spotrebiteľovi (meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo),
  2. nesprístupňovať žiadnemu príjemcovi,
  3. nezverejňovať žiadnou formou,
  4. neprenášať do žiadnej tretej krajiny.
 16. Spotrebiteľ, ktorý je fyzickou osobou, má právo na základe písomnej žiadosti od Dodávateľa vyžadovať:
  1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,
  2. presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,
  3. zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  4. opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  5. likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,
  6. likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
  7. blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak Dodávateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu Spotrebiteľa.
 17. Ak Spotrebiteľ, ktorý je fyzickou osobou, podal žiadosť podľa ods. 16 tohto článku elektronickou poštou, je povinný ju doručiť písomne najneskôr do 3 dní odo dňa jej odoslania.
 18. Dodávateľ je povinný písomne vybaviť žiadosť podľa ods. 16 tohto článku najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia.
 19. Spotrebiteľ, ktorý je fyzickou osobou, pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov
 20. Dohľad nad dodržiavaním povinností zo strany dodávateľa vo veciach ochrany osobných údajov spotrebiteľa, ktorý je fyzickou osobou, vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel. č.: 02 / 32313 214, fax č.: 02 / 32313 234, e-mail: dozor@pdp.gov.sk.

 

Článok 12

Ochrana spotrebiteľa

Dohľad nad dodržiavaním povinností zo strany Dodávateľa vo veciach ochrany Spotrebiteľa vykonáva Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj, so sídlom Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1, tel. č.: 048/412 49 69, 048/415 18 71, fax č.: 048/4124 693, e-mail: bb@soi.sk.

 

Článok 13

Záverečné ustanovenia
 1. Dodávateľ je oprávnený tieto VOP kedykoľvek doplniť, zmeniť alebo úplne nahradiť novými obchodnými podmienkami, z dôvodu:
  1. zmien právnych predpisov,
  2. zmien technických možností dodávateľa,
  3. zabezpečenia obozretného podnikania dodávateľa a jeho stability,
  4. skvalitnenia produktov, služieb, diel,
  5. rozšírenia ponuky.
 2. Všetky zmluvy medzi dodávateľom a spotrebiteľom, vzniknuté pred zmenou VOP sa riadia znením VOP platným v čase uzatvorenia zmluvy.
 3. Aktuálne platné VOP sú vždy zverejnené v sídle Dodávateľa, v prevádzke Dodávateľa a na internetových stránkach Dodávateľa na adrese: https://tramy.sk/obchodne-podmienky
 4. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňa12. 2023. 
 5. Zmluvné strany sa o voľbe práva výslovne dohodli tak, že všetky zmluvy, ktoré:
  • sú uzatvorené prostredníctvom internetovej stránky Dodávateľa,
  • a ktorých druhou zmluvnou stranou je zákazník, ktorého sídlo alebo miesto podnikania sa nachádza mimo územia Slovenskej republiky a  takýto zákazník súčasne nemá status spotrebiteľa v zmysle § 52 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a  čl. 2 písm. b)  Smernice Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách,

  sa budú spravovať výlučne hmotným právom platným v Slovenskej republike, najmä ustanoveniami slovenského Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení.

Zmluvné strany sa zároveň navzájom dohodli, že v prípade akýchkoľvek sporov, vzniknutých zo zmlúv uvedených v predchádzajúcej vete sa zaväzujú tieto spory prednostne riešiť vzájomným rokovaním. Ak sa spory, ktoré vzniknú z týchto zmlúv, vrátane sporov o ich platnosť, výklad alebo zrušenie, nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou zmluvných strán, tieto spory budú na základe výslovnej dohody zmluvných strán o voľbe právomoci súdu prejednané a rozhodnuté všeobecnými súdmi Slovenskej republiky podľa slovenského Civilného sporového poriadku č. 160/2015 Z. z. v platnom znení a ostatných právnych predpisov Slovenskej republiky.

 

Základné informácie:

Jacek Koncki – POLARCAP

Mochovská ul. 2995/12, 93405 Levice

IČO: 41 251 890

Zapísaný v Živnostenskom registri Okresný úrad Levice pod č. 420-16835

BIC SWIFT: FIOZSKBAXXX

ČÚ: SK21 8330 0000 0020 0180 8406

DIČ: 1072185763

Email: info@tramy.sk,

Mobil: 0904 471 812